Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp Netec N-88

Sơn lót kháng kiềm ngoại thất cao cấp Netec L-81A

Sơn bóng ngoại thất cao cấp Netec N-200

Sơn siêu bóng men sứ ngoại thất cao cấp Netec N-86

Sơn siêu mịn ngoại thất cao cấp N-92